logo logo


Method of step-by-step development of a mathematical model of the process of separating impurities from root crops

НазваMethod of step-by-step development of a mathematical model of the process of separating impurities from root crops
Назва англійськоюMethod of step-by-step development of a mathematical model of the process of separating impurities from root crops
АвториMaria Pankiv, Mykola Pidhurskyi, Mykhailo Pylypets, Andrii Babii, Myroslav Burda
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Бібліографічний описMethod of step-by-step development of a mathematical model of the process of separating impurities from root crops / Maria Pankiv, Mykola Pidhurskyi, Mykhailo Pylypets, Andrii Babii, Myroslav Burda // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2021. — Vol 104. — No 4. — P. 74–86.
Bibliographic description:Pankiv M., Pidhurskyi M., Pylypets M., Babii A., Burda M. (2021) Method of step-by-step development of a mathematical model of the process of separating impurities from root crops. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 104, no 4, pp. 74–86.
УДК

631.361.2

Ключові слова

root harvesting machine, treatment system, working bodies, harvesting conditions, impurity components, component supply, impurity separation, separation area, and soil and plant impurities.

Harvesting root crops, such as large sugar and fodder beetroots, and long-term chicory roots is a technologically complex and ambiguous technological process. It consists of different structural successive technological operations of pruning, digging roots, cleaning the dug heap from impurities, loading clean roots into the hopper or in vehicles moving near the root harvester. The aim of the study is to increase the efficiency of the process of harvesting roots by analyzing existing approaches to mathematical simulation of the technological process of separating impurities from roots. The developed mathematical model allows describing at the highest-level more precisely the process of gradual separation of variously structured components of impurities from root crops by each cleaning working body, which are constituent units of technical systems of root-harvesting machines. The proposed mathematical model can be used to optimize the parameters of the working bodies and other processes, in particular for the separation of the harvested grain heap, preparatory processes of seed, and so on.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Baranovsky V. M. Osnovni etapy ta suchasni tendentsii rozvytku korenezbyralnykh mashyn. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2006. No. 11 (2). P. 67–75. [In Ukrainian].
 2. Dubrovyn V., Golub G., Baranovsky V., Teslyuk V. Identifikatsiya protsessa razrabotki adaptirovannoy korneuborochnoy mashiny, Commission of motorization and energetics in agriculture, MOTROL. 2013. No. 15 (3). Р. 243–255. [In Russian].
 3. Baranovsky V. M., Pidhurskij M. I., Pankiv M. R. Metodolohichni ta konstruktyvno-tekhnolohichni aspekty rozrobky adaptovanykh korenezbyralnykh mashyn. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2014. No. 2 (74). P. 106–113. [In Ukrainian].
 4. Pogorely L. V., Tatianko N. V. Sveklouborochnyie mashinyi: istoriya, konstruktsiya, teoriya, prognoz.
  K.: Feniks, 2004. 231 p. [In Russian].
 5. Baranovsky V. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy adaptyzatsii transportno-ochysnoho kombinovanoho robochoho orhana korenezbyralnykh mashyn. Silskohospodarski mashyny. 2005. No. 13.
  P. 18–24. [In Ukrainian].
 6. Špokas L., Adamchuk V., Holovach I., Prysiazhny V. Rozrobka vdoskonalenoho sposobu ochyshchennia koreneplodiv zbyralnoi mashyny, Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tekhnichni nauky”. 2012. No. 11, І (65). P. 133–141. [In Ukrainian].
 7. Ramsh V. Iu, Baranovsky V. M., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A. Analiz tendentsii rozvytku robochykh orhaniv dlia separatsii vorokhu koreneplodiv. Naukovi notatky. 2011. 31. P. 298–305. [In Ukrainian].
 8. Baranovsky V., Tesliuk V., Lukach V., Ikalchyk M., Kushnirenko A., Kulyk V. The results of root crop cleaner experimental research. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2021.
  No. 1 (101). P. 47–55.
 9. Baranovsky V. M. Rezultaty teoretychno-eksperymentalnykh doslidzhen sekundnoi podachi vorokhu koreneplodiv. Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva. 2008. No. 1. P. 111–120. [In Ukrainian].
 10. Baranovsky V., Truchanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. 66. Р. 33–42.
 11. Baranovsky V., Pankiv M., Dubchak N. Experimental research of stripping the leaves from root crops. Acta Technologica Agriculturae. 2017. 20. 3. Р. 69–73.
 12. Baranovsky V. M., Potapenko M. V. Theoretical аnalysis of the technological feed of lifted root crops. INMATEH: Agricultural Engineering. 2017. 51 (1). P. 29–38.
 13. Mou X., Ou Y., Liu Q., Feng J., Li Y. Kinematic analysis and experiments of elastic dentations in process of sugarcane leaf sheath stripping. Agricultural Mechanics Report. Journal of Shandong Agricultural University. 2014. 2. P. 122–129.
 14. Voytiuk D. G., Baranovsky V. M., Bulgakov V. M. Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku: pidruchnyk / za red. D. H. Voitiuka. K.: Vyshcha osvita, 2005. 361 p. [In Ukrainian].
 15. Baranovsky V. M., Solomka V. O., Onyshchenko V. B. Vybir parametriv pry konstruiuvanni hvyntovoho konveiera. Visnyk KhDTUSH. 2001. Vol. 8 (2). P. 209–215. [In Ukrainian].
 16. Hevko R. B., Tkachenko R. I., Synii S. V., Flonts I. V. Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters. INMATEH: Agricultural engineering. 2016. 49 (2). P. 53–60.
 17. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of theTransilvania University of Brasov. 2018. II. 11 (60). P. 127–138.
 18. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU. 2019. 2 (94). P. 80–89.
 19. Baranovsky V. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy zastosuvannia adaptyvnoho vykopuvalnoho robochoho orhanu korenezbyralnoi mashyny. Naukovyi visnyk NAU. Zb. nauk. prats. 2004. No. 73.
  P. 249–255. [In Ukrainian].
 20. Berezhenko Eu., Pankiv M., Jobbagy Ja., Berezhenko B.. Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots. Eugene Berezhenko. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2021. 1 (101). P. 56–67.
 21. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Rogatynskyi R. M., Synii S. V., Flonts I. V., Pohrishchuk B. V. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance. INMATEH: Agricultural engineering. 2019. 59 (3). P. 41–48.
 22. BaranovskyV. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy adaptyzatsii transportno-ochysnoho kombinovanoho ochysnoho robochoho orhana korenezbyralnykh mashyn. Naukovyi visnyk NAU. 2004. 73. P. 249–255. [In Ukrainian].
 23. Baranovsky V., Skalskiy O. Digging of chicory root crops by a combined digger. Scientific Journal of TNTU. 2018. 2 (90). P. 115–123.
 24. Jobbagy J., Gabaj D., Arvay J. Evaluation of selected agro-physical properties of a root vegetable. In Acta Technologica Agriculturae. 2011. 14. 3. P. 61–65.
References:
 1. Baranovsky V. M. Osnovni etapy ta suchasni tendentsii rozvytku korenezbyralnykh mashyn. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2006. No. 11 (2). P. 67–75. [In Ukrainian].
 2. Dubrovyn V., Golub G., Baranovsky V., Teslyuk V. Identifikatsiya protsessa razrabotki adaptirovannoy korneuborochnoy mashiny, Commission of motorization and energetics in agriculture, MOTROL. 2013. No. 15 (3). Р. 243–255. [In Russian].
 3. Baranovsky V. M., Pidhurskij M. I., Pankiv M. R. Metodolohichni ta konstruktyvno-tekhnolohichni aspekty rozrobky adaptovanykh korenezbyralnykh mashyn. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2014. No. 2 (74). P. 106–113. [In Ukrainian].
 4. Pogorely L. V., Tatianko N. V. Sveklouborochnyie mashinyi: istoriya, konstruktsiya, teoriya, prognoz.
  K.: Feniks, 2004. 231 p. [In Russian].
 5. Baranovsky V. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy adaptyzatsii transportno-ochysnoho kombinovanoho robochoho orhana korenezbyralnykh mashyn. Silskohospodarski mashyny. 2005. No. 13.
  P. 18–24. [In Ukrainian].
 6. Špokas L., Adamchuk V., Holovach I., Prysiazhny V. Rozrobka vdoskonalenoho sposobu ochyshchennia koreneplodiv zbyralnoi mashyny, Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tekhnichni nauky”. 2012. No. 11, І (65). P. 133–141. [In Ukrainian].
 7. Ramsh V. Iu, Baranovsky V. M., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A. Analiz tendentsii rozvytku robochykh orhaniv dlia separatsii vorokhu koreneplodiv. Naukovi notatky. 2011. 31. P. 298–305. [In Ukrainian].
 8. Baranovsky V., Tesliuk V., Lukach V., Ikalchyk M., Kushnirenko A., Kulyk V. The results of root crop cleaner experimental research. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2021.
  No. 1 (101). P. 47–55.
 9. Baranovsky V. M. Rezultaty teoretychno-eksperymentalnykh doslidzhen sekundnoi podachi vorokhu koreneplodiv. Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva. 2008. No. 1. P. 111–120. [In Ukrainian].
 10. Baranovsky V., Truchanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. 66. Р. 33–42.
 11. Baranovsky V., Pankiv M., Dubchak N. Experimental research of stripping the leaves from root crops. Acta Technologica Agriculturae. 2017. 20. 3. Р. 69–73.
 12. Baranovsky V. M., Potapenko M. V. Theoretical аnalysis of the technological feed of lifted root crops. INMATEH: Agricultural Engineering. 2017. 51 (1). P. 29–38.
 13. Mou X., Ou Y., Liu Q., Feng J., Li Y. Kinematic analysis and experiments of elastic dentations in process of sugarcane leaf sheath stripping. Agricultural Mechanics Report. Journal of Shandong Agricultural University. 2014. 2. P. 122–129.
 14. Voytiuk D. G., Baranovsky V. M., Bulgakov V. M. Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku: pidruchnyk / za red. D. H. Voitiuka. K.: Vyshcha osvita, 2005. 361 p. [In Ukrainian].
 15. Baranovsky V. M., Solomka V. O., Onyshchenko V. B. Vybir parametriv pry konstruiuvanni hvyntovoho konveiera. Visnyk KhDTUSH. 2001. Vol. 8 (2). P. 209–215. [In Ukrainian].
 16. Hevko R. B., Tkachenko R. I., Synii S. V., Flonts I. V. Development of design and investigation of operation processes of small-sclale root crop and potato harvesters. INMATEH: Agricultural engineering. 2016. 49 (2). P. 53–60.
 17. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of theTransilvania University of Brasov. 2018. II. 11 (60). P. 127–138.
 18. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU. 2019. 2 (94). P. 80–89.
 19. Baranovsky V. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy zastosuvannia adaptyvnoho vykopuvalnoho robochoho orhanu korenezbyralnoi mashyny. Naukovyi visnyk NAU. Zb. nauk. prats. 2004. No. 73.
  P. 249–255. [In Ukrainian].
 20. Berezhenko Eu., Pankiv M., Jobbagy Ja., Berezhenko B.. Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots. Eugene Berezhenko. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2021. 1 (101). P. 56–67.
 21. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Rogatynskyi R. M., Synii S. V., Flonts I. V., Pohrishchuk B. V. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance. INMATEH: Agricultural engineering. 2019. 59 (3). P. 41–48.
 22. BaranovskyV. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy adaptyzatsii transportno-ochysnoho kombinovanoho ochysnoho robochoho orhana korenezbyralnykh mashyn. Naukovyi visnyk NAU. 2004. 73. P. 249–255. [In Ukrainian].
 23. Baranovsky V., Skalskiy O. Digging of chicory root crops by a combined digger. Scientific Journal of TNTU. 2018. 2 (90). P. 115–123.
 24. Jobbagy J., Gabaj D., Arvay J. Evaluation of selected agro-physical properties of a root vegetable. In Acta Technologica Agriculturae. 2011. 14. 3. P. 61–65.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.