logo logo


Welded truss deformation under thermal influence

НазваWelded truss deformation under thermal influence
Назва англійськоюWelded truss deformation under thermal influence
АвториYaroslav Shved; Yaroslav Kovalchuk; Natalya Shynhera
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описWelded truss deformation under thermal influence / Yaroslav Shved; Yaroslav Kovalchuk; Natalya Shynhera // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2022. — Vol 105. — No 1. — P. 13–18.
Bibliographic description:Shved Ya.; Kovalchuk Ya.; Shynhera N. (2022) Welded truss deformation under thermal influence. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 105, no 1, pp. 13–18.
УДК

621.177; 621.314

Ключові слова

welded truss, thermal influence, temperature deformations.

The article studies some deformation features of the full-scale physical model test of the 2000x400 mm rectangular welded truss at thermal influence ranging from 20 to 160°C. Numerical information based on the values of deformations at seven control points of the truss for chords and nodes was obtained as a result. A computer simulation experiment using SolidWorks software for similar impact parameters on truss was performed. Results comparison of full-scale physical model deformation and computer simulation experiments revealed its similarity. Experimental results can be used in determining the parameters of the stress-strain state of the elements of the trusses under simultaneous force and temperature effects.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Kovalchuk Ya. O., Shynhera N. Ya., Kachka O. I. Modeliuvannia napruzheno-deformovanoho stanu krokvianoi fermy: III nauk.-tekhn. konf. mekh. – tekhn. f-tu Ternopilskoho nats. tekh. un-tu im. I. Puliuia, “Prohresyvni materialy ta tekhnolohii v mashynobuduvanni, budivnytstvi ta transporti”, – 21 trav. 2015 r.: tezy dop. Ternopil, 2015. P. 17.
 2. Shynhera N. Ya. Statystychna model dlia vyznachennia zalyshkovoho resursu typovoi zvarnoi fermy pry tsyklichnykh navantazhenniakh: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: 01. 05.02 – matematychne modeliuvannia ta obchysliuvalni metody. Ternopil, 2012. 166 p.
 3. Shynhera N., Kovalchuk Ya. Statystychna otsinka vlastyvostei stali VStZps na diliantsi termichnoho vplyvu vid zvarnoho shva: XIV nauk. konf. Ternopilskoho nats. tekh. un-tu im. I Puliuia, 27–28 zhovt. 2010r.: tezy dop. Ternopil, 2010. Р. 59.
 4. Yasniy P. V., Kovalchuk Ya. O., Shynhera N. Ya., Rybachok O. I. Veruficatsiya resultativ modelyuvannya napruzheno-deformovanoho stany zvarnouyi fermy. Mehanika i fizyka ruynuvannay budivelnyh materialiv ta konstruktsiy: Zb. Nauk. Statei / za  zag. Red. Luchka Y. Y. Lviv: Kameniar, 2014. Vyp. 10. Р. 461–471.
 5. Patent 86798 UA, IPC G01N 25/16. Devices for determining the temperature deformations of flat trusses / Bobyk Maksym Petrovych, Shingera Natalia Yaroslavivna, Boychuk Andrii Vasyliovych, Kovalchuk Yaroslav Oleksiiovych, Rybachok Oksana Ivanivna (Ukraine); publ. 01/10/2014
 6. Fatigue damage of the heel joint of welded roof truss.  Yaroslav Kovalchuk; Natalya Shynhera; Yaroslav Shved; Vasyl Voronchak. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2020. Vol. 99. No. 3. P. 28–33.
References:
 1. Kovalchuk Ya. O., Shynhera N. Ya., Kachka O. I. Modeliuvannia napruzheno-deformovanoho stanu krokvianoi fermy: III nauk.-tekhn. konf. mekh. – tekhn. f-tu Ternopilskoho nats. tekh. un-tu im. I. Puliuia, “Prohresyvni materialy ta tekhnolohii v mashynobuduvanni, budivnytstvi ta transporti”, – 21 trav. 2015 r.: tezy dop. Ternopil, 2015. P. 17.
 2. Shynhera N. Ya. Statystychna model dlia vyznachennia zalyshkovoho resursu typovoi zvarnoi fermy pry tsyklichnykh navantazhenniakh: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: 01. 05.02 – matematychne modeliuvannia ta obchysliuvalni metody. Ternopil, 2012. 166 p.
 3. Shynhera N., Kovalchuk Ya. Statystychna otsinka vlastyvostei stali VStZps na diliantsi termichnoho vplyvu vid zvarnoho shva: XIV nauk. konf. Ternopilskoho nats. tekh. un-tu im. I Puliuia, 27–28 zhovt. 2010r.: tezy dop. Ternopil, 2010. Р. 59.
 4. Yasniy P. V., Kovalchuk Ya. O., Shynhera N. Ya., Rybachok O. I. Veruficatsiya resultativ modelyuvannya napruzheno-deformovanoho stany zvarnouyi fermy. Mehanika i fizyka ruynuvannay budivelnyh materialiv ta konstruktsiy: Zb. Nauk. Statei / za  zag. Red. Luchka Y. Y. Lviv: Kameniar, 2014. Vyp. 10. Р. 461–471.
 5. Patent 86798 UA, IPC G01N 25/16. Devices for determining the temperature deformations of flat trusses / Bobyk Maksym Petrovych, Shingera Natalia Yaroslavivna, Boychuk Andrii Vasyliovych, Kovalchuk Yaroslav Oleksiiovych, Rybachok Oksana Ivanivna (Ukraine); publ. 01/10/2014
 6. Fatigue damage of the heel joint of welded roof truss.  Yaroslav Kovalchuk; Natalya Shynhera; Yaroslav Shved; Vasyl Voronchak. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2020. Vol. 99. No. 3. P. 28–33.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.