logo logo


Methodology for refining the performance of screw conveyor

НазваMethodology for refining the performance of screw conveyor
Назва англійськоюMethodology for refining the performance of screw conveyor
АвториMaria Pankiv, Mykhailo Pylypets, Vitalii Pankiv, Yulia Pankiv, Natalia Dubchak
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternohil, Ukraine Separated subdivision National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Berezhan agrotechnical institute», Berezhany, Ukraine
Бібліографічний описMethodology for refining the performance of screw conveyor / Maria Pankiv, Mykhailo Pylypets, Vitalii Pankiv, Yulia Pankiv, Natalia Dubchak // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2022. — Vol 105. — No 1. — P. 95–107.
Bibliographic description:Pankiv M., Pylypets M., Pankiv V., Pankiv Yu., Dubchak N. (2022) Methodology for refining the performance of screw conveyor. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 105, no 1, pp. 95–107.
УДК

631.361.2

Ключові слова
loading channel, root crops, auger, knife, grinding, screw interturn volume, design and kinematic parameters, filling factor, complex geometric factor.
Improving the existing designs of screw conveyors can significantly increase productivity and expand the functionality of transport mechanisms, which leads to further development of production. One of the reserves to increase the functionality of screw transport mechanisms is to improve the transportation process by developing combined screw working bodies that will ensure the simultaneous movement and grinding of materials. The objestive of the work is to refine the mathematical model of productivity of the improved screw conveyor basing on coordination of supply of root crops from the loading channel to the auger and complex geometrical factor of filling the working space of a trench. The developed refined mathematical model allows to determine at the highest level the real productivity of simultaneous transportation and grinding of root crops on a separate technological unit, which is installed, for example, in the line of preparation and processing of root crops for biofuels. This allows to optimize the parameters and modes of operation of the entire processing complex at a practical level and ensure its estimated productivity of the manufacturing process.
ISSN:2522-4433
Перелік літератури
1. Voytiuk D. G., Baranovsky V. M., Bulgakov V. M. Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku: pidruchnyk; za red. D. H. Voitiuka. K.: Vyshcha osvita, 2005, 464 p. [In Ukrainian].
2. Baranovsky V. M., Solomka V. O., Onyshchenko V. B. Vybir parametriv pry konstruiuvanni hvyntovoho konveiera. Visnyk KhDTUSH. 2001. Vol. 8 (2). P. 209–215. [In Ukrainian].
3. Gurchenko O. P, Baranovsk V. M. Rezultaty vyprobuvannia modernizovanoi korenezbyralnoi mashyny MKK-6A. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva. 1995. No. 81. P. 57–60. [In Ukrainian].
4. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Rogatynskyi R. M., Synii S. V., Flonts I. V., Pohrishchuk B. V. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance. INMATEH – Agricultural engineering. 2019. No. 59 (3). Р. 41–48.
5. Hrytsai Yu. V., Popovych P. V., Baranovskyi V. M., Pankiv V. R. Kombinovanyi shnekovyi-transporter podribniuvach: patent na korysnu model № 125415 Ukraina, MPK B65G33/16, B65G33/24. Zaiavka № u201711835; zaiavl. 04.12.2017; opubl. 10.05.2018. Biul. № 9/2018. [In Ukrainian].
6. Pankiv V. R., Pylypets M. I., Baranovskyi V. M., Dubchak N. A., Pankiv V. R. Kombinovanyi hvyntovyi transporter. Patent na korysnu model № 201607392 Ukraina, MPK V65G 33/16. Zaiavka № U 201607392; zaiavl. 07.07.16; opubl. 27.02.17. Biul. № 4/2017. [In Ukrainian].
7. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Pankiv V. R., Herasymchuk H. A. Shnekovyi transporter-podribniuvach koreneplodiv. Patent na korysnu model № 143459 Ukraina, MPK B65G33/16, B65G33/24. Zaiavka № U 202001769; zaiavl. 13.03.20; opubl. 27.07.20. Biul. № 14/2020. [In Ukrainian].
8. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Pankiv V. R., Herasymchuk H. A. Shnekovyi transporter-podribniuvach koreneplodiv. Patent na korysnu model № 143460 Ukraina, MPK B65G33/16, B65G33/24. Zaiavka № U 202001770; zaiavl. 13.03.20; opubl. 27.07.20. Biul. № 14/2020. [In Ukrainian].
9. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Pankiv V. R., Hrytsaits Yu. V., Herasymchuk H. A. Shnekovyi transporter-podribniuvach koreneplodiv. Patent na korysnu model № 143461 Ukraina, MPK B65G33/16, B65G33/24. Zaiavka № U 202001771; zaiavl. 13.03.20; opubl. 27.07.20. Biul. № 14/2020. [In Ukrainian].
10. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Pankiv V. R., Dubchak N. A. Shnekovyi transporterpodribniuvach
koreneplodiv. Patent na korysnu model № 143804 Ukraina, MPK B65G33/16, B65G33/24. Zaiavka № U 202001761; zaiavl. 13.03.20; opubl. 10.08.20. Biul. № 15/2020. [In Ukrainian].
11. Baranovsky V., Truchanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. No. 66. Р. 33–42.
12. Baranovskyi V. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy adaptatsii transportno-ochysnoho kombinovanoho robochoho orhanu korenezbyralnykh mashyn. Silskohospodarski mashyny. 2013. No. 13. Р. 18–24. [In Ukrainian].
13. Baranovsky V., Tesliuk V., Lukach V., Ikalchyk M., Kushnirenko A., Kulyk V. The results of root crop cleaner experimental research. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2021. Vol. 1 (101). P. 47–55.
14. Baranovsky V., Grytsay Yu., Berezhenko B. Experimental studies of the coefficient of crushing of root crops with a screw conveyor-crusher. Inovative solutions in modern science. No. 4 (31). 2019. P. 20–36.
15. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU. 2019. Vol. 2(94). P. 80–89.
16. Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. Іnvestigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor. INMATEH – Agricultural engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 59–68.
17. Hevko R. B., Yazlyuk B. O., Pankiv V. R. et al. Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors. INMATEH – Agricultural engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 49–58.
18. Pankiv V. Throughput capability of the combined screw chopper conveyor. Scientific Journal of TNTU. 2017. Vol. 1 (85). Р. 69–79.
19. Kerzhencev V. A., Perova N. V. Povyshenie tochnosti raschetov shnekovyh konvejerov putem pereopredeleniya nezavisimoj peremennoj (argumenta). Nauchnyj vestnik NGTU. 2015. T. 61. No. 4. Р. 48–62. [In Russian].
20. Hevko R. B., Klendiy M. B., Klendiy O. M. Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer. INMATEH – Agricultural Engineering. 2016. Vol. 48. No. 1. 2016. P. 29–34.
21. Vyhovskyi A. Iu., Baranovskyi V. M., Pankiv V. R., Hrytsai Yu. V. Obhruntuvannia parametriv shnekovykh transporteriv-podribniuvachiv koreneplodiv: monohrafiia. K.: Ahrar Media Hrup, 2019. 300 р. [In Ukrainian].
22. Baranovskyi V. M., Hrytsai Yu. V. Eksperymentalni doslidzhennia shnekovoho transportera-podribniuvacha. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy. Tekhnika i enerhetyka APK: elektron. naukovyi fakhovyi zhurnal. 2019. No. 3 (79). 2019. [In Ukrainian].
23. Baranovskyi V. M., Dubchak N. A., Pankiv M.R. Analiz protsesu roboty doochysnykh prystroiv korenezbyralnykh mashyn. Naukovyi zhurnal. Visnyk TDTU. 2007. T. 12. No. 1. Р. 76–81. [In Ukrainian].
24. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of theTransilvania University of Brasov. 2018. Series II. No. 11 (60). Р. 127–138. 25. Berezhenko Eu., Pankiv M., Jobbagy Ja., Berezhenko B. Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots. Scientific Journal of TNTU. 2021. Vol. 101 (1). Р. 56–67.
26. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Rogatynskyi R. M., Synii S. V., Flonts I. V., Pohrishchuk B. V. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance. INMATEH – Agricultural engineering. 2019. No. 59 (3). Р. 41–48.

 

References:
1. Voytiuk D. G., Baranovsky V. M., Bulgakov V. M. Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku: pidruchnyk; za red. D. H. Voitiuka. K.: Vyshcha osvita, 2005, 464 p. [In Ukrainian].
2. Baranovsky V. M., Solomka V. O., Onyshchenko V. B. Vybir parametriv pry konstruiuvanni hvyntovoho konveiera. Visnyk KhDTUSH. 2001. Vol. 8 (2). P. 209–215. [In Ukrainian].
3. Gurchenko O. P, Baranovsk V. M. Rezultaty vyprobuvannia modernizovanoi korenezbyralnoi mashyny MKK-6A. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva. 1995. No. 81. P. 57–60. [In Ukrainian].
4. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Rogatynskyi R. M., Synii S. V., Flonts I. V., Pohrishchuk B. V. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance. INMATEH – Agricultural engineering. 2019. No. 59 (3). Р. 41–48.
5. Hrytsai Yu. V., Popovych P. V., Baranovskyi V. M., Pankiv V. R. Kombinovanyi shnekovyi-transporter podribniuvach: patent na korysnu model № 125415 Ukraina, MPK B65G33/16, B65G33/24. Zaiavka № u201711835; zaiavl. 04.12.2017; opubl. 10.05.2018. Biul. № 9/2018. [In Ukrainian].
6. Pankiv V. R., Pylypets M. I., Baranovskyi V. M., Dubchak N. A., Pankiv V. R. Kombinovanyi hvyntovyi transporter. Patent na korysnu model № 201607392 Ukraina, MPK V65G 33/16. Zaiavka № U 201607392; zaiavl. 07.07.16; opubl. 27.02.17. Biul. № 4/2017. [In Ukrainian].
7. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Pankiv V. R., Herasymchuk H. A. Shnekovyi transporter-podribniuvach koreneplodiv. Patent na korysnu model № 143459 Ukraina, MPK B65G33/16, B65G33/24. Zaiavka № U 202001769; zaiavl. 13.03.20; opubl. 27.07.20. Biul. № 14/2020. [In Ukrainian].
8. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Pankiv V. R., Herasymchuk H. A. Shnekovyi transporter-podribniuvach koreneplodiv. Patent na korysnu model № 143460 Ukraina, MPK B65G33/16, B65G33/24. Zaiavka № U 202001770; zaiavl. 13.03.20; opubl. 27.07.20. Biul. № 14/2020. [In Ukrainian].
9. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Pankiv V. R., Hrytsaits Yu. V., Herasymchuk H. A. Shnekovyi transporter-podribniuvach koreneplodiv. Patent na korysnu model № 143461 Ukraina, MPK B65G33/16, B65G33/24. Zaiavka № U 202001771; zaiavl. 13.03.20; opubl. 27.07.20. Biul. № 14/2020. [In Ukrainian].
10. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Pankiv V. R., Dubchak N. A. Shnekovyi transporterpodribniuvach
koreneplodiv. Patent na korysnu model № 143804 Ukraina, MPK B65G33/16, B65G33/24. Zaiavka № U 202001761; zaiavl. 13.03.20; opubl. 10.08.20. Biul. № 15/2020. [In Ukrainian].
11. Baranovsky V., Truchanska O., Pankiv M., Bandura V. Research of a contact impact of a root crop with a screw auger. Research in Agricultural Engineering. 2020. No. 66. Р. 33–42.
12. Baranovskyi V. M. Konstruktyvno-tekhnolohichni pryntsypy adaptatsii transportno-ochysnoho kombinovanoho robochoho orhanu korenezbyralnykh mashyn. Silskohospodarski mashyny. 2013. No. 13. Р. 18–24. [In Ukrainian].
13. Baranovsky V., Tesliuk V., Lukach V., Ikalchyk M., Kushnirenko A., Kulyk V. The results of root crop cleaner experimental research. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2021. Vol. 1 (101). P. 47–55.
14. Baranovsky V., Grytsay Yu., Berezhenko B. Experimental studies of the coefficient of crushing of root crops with a screw conveyor-crusher. Inovative solutions in modern science. No. 4 (31). 2019. P. 20–36.
15. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU. 2019. Vol. 2(94). P. 80–89.
16. Pankiv V. R., Tokarchuk O. A. Іnvestigation of constructive geometrical and filling coefficients of combined grinding screw conveyor. INMATEH – Agricultural engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 59–68.
17. Hevko R. B., Yazlyuk B. O., Pankiv V. R. et al. Feasibility study of mixture transportation and stirring process in continuous-flow conveyors. INMATEH – Agricultural engineering. 2017. Vol. 51. No. 1. 2017. P. 49–58.
18. Pankiv V. Throughput capability of the combined screw chopper conveyor. Scientific Journal of TNTU. 2017. Vol. 1 (85). Р. 69–79.
19. Kerzhencev V. A., Perova N. V. Povyshenie tochnosti raschetov shnekovyh konvejerov putem pereopredeleniya nezavisimoj peremennoj (argumenta). Nauchnyj vestnik NGTU. 2015. T. 61. No. 4. Р. 48–62. [In Russian].
20. Hevko R. B., Klendiy M. B., Klendiy O. M. Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer. INMATEH – Agricultural Engineering. 2016. Vol. 48. No. 1. 2016. P. 29–34.
21. Vyhovskyi A. Iu., Baranovskyi V. M., Pankiv V. R., Hrytsai Yu. V. Obhruntuvannia parametriv shnekovykh transporteriv-podribniuvachiv koreneplodiv: monohrafiia. K.: Ahrar Media Hrup, 2019. 300 р. [In Ukrainian].
22. Baranovskyi V. M., Hrytsai Yu. V. Eksperymentalni doslidzhennia shnekovoho transportera-podribniuvacha. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy. Tekhnika i enerhetyka APK: elektron. naukovyi fakhovyi zhurnal. 2019. No. 3 (79). 2019. [In Ukrainian].
23. Baranovskyi V. M., Dubchak N. A., Pankiv M.R. Analiz protsesu roboty doochysnykh prystroiv korenezbyralnykh mashyn. Naukovyi zhurnal. Visnyk TDTU. 2007. T. 12. No. 1. Р. 76–81. [In Ukrainian].
24. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of theTransilvania University of Brasov. 2018. Series II. No. 11 (60). Р. 127–138. 25. Berezhenko Eu., Pankiv M., Jobbagy Ja., Berezhenko B. Experimental research of the module for gathering plant of chicory roots. Scientific Journal of TNTU. 2021. Vol. 101 (1). Р. 56–67.
26. Hevko R. B., Tkachenko I. G., Rogatynskyi R. M., Synii S. V., Flonts I. V., Pohrishchuk B. V. Impact of parameters of an after-cleaning conveyor of a root crop harvester on its performance. INMATEH – Agricultural engineering. 2019. No. 59 (3). Р. 41–48.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.