logo logo


Results of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies

НазваResults of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies
Назва англійськоюResults of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies
АвториViktor Baranovsky, Maria Pankiv, Oleksiy Kukhar, Oleg Gurik, Viktor Senchishin
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine Dresden University of Technology, Dresden, German
Бібліографічний описResults of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies / Viktor Baranovsky, Maria Pankiv, Oleksiy Kukhar, Oleg Gurik, Viktor Senchishin // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 16–26.
Bibliographic description:Baranovsky V., Pankiv M., Kukhar O., Gurik O., Senchishin V. (2022) Results of the experimental investigations of fodder beets harvesting technologies. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 106, no 2, pp. 16–26.
УДК

631.356

Ключові слова

root harvesting machine, turning lane, inter-row passage, root puller, disk digger, root guide, losses, damage.

At the first stage of implementing the technology of mechanized harvesting of fodder beets, there are certain difficulties in harvesting them from turning lanes and inter-row passages, which make up 10 to 15% of the field area. In addition, taking into account the specifics of the agrobiological properties of fodder beet root crops, after cutting of the hemlock, a significant number of roots (up to 5%) knocked out of the soil remain in the interrows, which are subsequently crushed by the wheels of the root harvester, that is, lost or damaged. The purpose of the work is to reduce losses and damage of fodder beets during their mechanized harvesting. The description of the technology of dividing the field into corrals and mechanized harvesting of fodder beets and technical means for their implementation is given. It is established that the application of the proposed fodder beet harvesting technology makes it possible to reduce their losses and damages on average from 1.7 to 2.2 times and from 1.5 to 1.6 times respectively.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
1. Baranovskyi V. M., Voitiuk D. H., Vyhovskyi A. Iu., Tesliuk V. V. Obhruntuvannia tekhnolohichnoho protsesu i parametriv kombinovanoho ochysnyka vorokhu kormovykh buriakiv: monohrafiia. K.: Ahrar Media Hrup, 2013. 226 р. [In Ukrainian].
2. Voytiuk D. G., Baranovsky V. M., Bulgakov V. M. Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku: pidruchnyk; za red. D. H. Voitiuka. K.: Vyshcha osvita, 2005, 464 p. [In Ukrainian]. 3. Gurchenko O. P, Baranovsk V. M. Rezultaty vyprobuvannia modernizovanoi korenezbyralnoi mashyny MKK-6A. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva. 1995. No. 81. P. 57–60. [In Ukrainian].
4. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of theTransilvania University of Brasov. 2018. Series II. No. 11 (60). Р. 127–138.
5. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 2 (94). P. 80–89.
6. Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. INMATEH. Agricultural Engineering. 2015. Vol. 46. No. 2/2015. P. 101–108.
7. Špokas L., Adamčuk V., Bulgakov V., Nozdrovický L. (: The experimental research of combine harvesters. Research in Agriculture Engineering. 2016. Vol. 62. P. 106–112.
8. Bulgakov V., Ivanovs S., Adamchuk V., Smolinskyi S. Theoretical studies of interaction of the drum cleaner with the sugar beet head. Res. Agr. Eng. 2018. Vol. 64. P. 143–150.
9. Pankiv M. R., Tesluk V. V., Baranovskij V. M. Investigation of the structural model of adapted machine for harvesting root crops. Innovative solutions in modern science. 2016. No. 8 (8).P. 70–80.
10. Martinov V. M. Proektirovanie rabochikh organov i mashin dlya uborkp korneplodov. Ufa; Izd-vo Bashkirskogo GAU, 2011. 250 р.
11. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Dubchak N. A., Trukhanska O. O. Eksperymentalni doslidzhennia poshkodzhennia koreneplodiv. Naukovyi zhurnal. Visnyk TDTU. 2011. Tom 16. No. 3. Р. 95–101. [In Ukrainian].
12. Martinov V. M. Sovremennie tekhnologii i mashini dlya uborki korneplodov; mirovoi obzor. Pratsі Tavrіiskogo derzhavnogo agrotekhnologіchnogo unіversitetu. Melіtopol; TDATU, 2011. Vip. 11. T. 5. Р. 70–78.
13. DSTU 4327:2004. Koreneplody kormovykh buriakiv dlia promyslovoho pererobliannia. Tekhnichni umovy (61776). Kyiv, 2004. 34 р. [In Ukrainian].
14. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Herasymchuk H. A., Pankiv V. R. Kombinovanyi kopach koreneplodiv. Patent na korysnu model № 66680 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u201108202 ; zaiavl. 30.06.2011 ; opubl. 10.01.2012. Biul. № 1/2012. [In Ukrainian].
15. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent na korysnu model № 62598 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u201014801; zaiavl. 10.12.2010; opubl. 12.09.11. Biul. № 17/2011. [In Ukrainian].
16. Pankiv M. R., Herasymchuk H. A., Baranovskyi V. M., Ramsh V.Iu. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent na korysnu model № 44747 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u200905065; zaiavl. 22.05.2009; opubl. 12.10.2009. Biul. № 19/2009. [In Ukrainian].
17. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A., Maranda S. O. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent na korysnu model № 19526 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u200607381; zaiavl. 13.07.2006; opubl. 15.12.2006. Biul. № 12/2006. [In Ukrainian].
18. Hurchenko O. P., Baranovskyi V. M., Zavhorodnii A. F., Hurchenko L. O., Bulhakov V. M. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent Ukrainy na vynakhid № 7359 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № 4704302/SU; zaiavl. 14.06.1989; opubl. 29.09.1995. Biul. № 3/1995. [In Ukrainian].
19. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Oliinyk Ye. O., Pankiv V. R., Herasymchuk H. A. Ochysnyk vorokhu koreneplodiv. Patent na korysnu model № 144339 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № u202001766; zaiavl. 13.03.2020; opubl. 25.09.2020. Biul. № 18/2020. [In Ukrainian].
20. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Dubchak N. A., Pankiv V. R., Trukhanska O. O. Ochysnyk vorokhu koreneplodiv. Patent na korysnu model № 82076 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № u201213816; zaiavl. 03.12.2012; opubl. 25.07.13. Biul. № 14/2013. [In Ukrainian].
21. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Pankiv M. R., Ramsh V. Iu., Pankiv V. R. Prystrii dlia vidokremlennia domishok vid koreneplodiv. Patent na korysnu model № 73137 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № u201203187; zaiavl. 19.03.2012; opubl. 10.09.2012. Biul. № 17/2012. [In Ukrainian].
22. Hurchenko O. P., Baranovskyi V. M., Zavhorodnii A. F., Hurchenko L. O. Prystrii dlia vidokremlennia domishok vid koreneplodiv. Patent Ukrainy na vynakhid № 7358 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № 4672819/SU; zaiavl. 03.04.1989; opubl. 29.09.1995. Biul. № 3/1995. [In Ukrainian]. 23. Shmat K. I., Bondarev Ye. I., Mihalov O. V., Makarov S. M., Pohorilyi Vyprobuvannia i sertyfikatsiia tekhniky APK: navch. posib. Kherson: OLDI-plius, 2004. 268 р. [In Ukrainian]. 24. DSTU 2258-93. Mashyny buriakozbyralni. K.: Derzhstandart Ukrainy, 1993. 18 р. [In Ukrainian].
References:
1. Baranovskyi V. M., Voitiuk D. H., Vyhovskyi A. Iu., Tesliuk V. V. Obhruntuvannia tekhnolohichnoho protsesu i parametriv kombinovanoho ochysnyka vorokhu kormovykh buriakiv: monohrafiia. K.: Ahrar Media Hrup, 2013. 226 р. [In Ukrainian].
2. Voytiuk D. G., Baranovsky V. M., Bulgakov V. M. Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku: pidruchnyk; za red. D. H. Voitiuka. K.: Vyshcha osvita, 2005, 464 p. [In Ukrainian]. 3. Gurchenko O. P, Baranovsk V. M. Rezultaty vyprobuvannia modernizovanoi korenezbyralnoi mashyny MKK-6A. Mekhanizatsiia ta elektryfikatsiia silskoho hospodarstva. 1995. No. 81. P. 57–60. [In Ukrainian].
4. Hevko R., Brukhanskyi R., Flonts I., Synii S., Klendii O. Advances in methods of cleaning root crops. Bulletin of theTransilvania University of Brasov. 2018. Series II. No. 11 (60). Р. 127–138.
5. Gritsay Yu., Baranovsky V., Marainenko S. Experimental studies of the homogeneity coefficient of crushed particles of root crops. Scientific Journal of TNTU (Tern.). 2019. Vol. 2 (94). P. 80–89.
6. Storozhuk I. M., Pankiv V. R. Research results of harvesting haulm remnants of root crops. INMATEH. Agricultural Engineering. 2015. Vol. 46. No. 2/2015. P. 101–108.
7. Špokas L., Adamčuk V., Bulgakov V., Nozdrovický L. (: The experimental research of combine harvesters. Research in Agriculture Engineering. 2016. Vol. 62. P. 106–112.
8. Bulgakov V., Ivanovs S., Adamchuk V., Smolinskyi S. Theoretical studies of interaction of the drum cleaner with the sugar beet head. Res. Agr. Eng. 2018. Vol. 64. P. 143–150.
9. Pankiv M. R., Tesluk V. V., Baranovskij V. M. Investigation of the structural model of adapted machine for harvesting root crops. Innovative solutions in modern science. 2016. No. 8 (8).P. 70–80.
10. Martinov V. M. Proektirovanie rabochikh organov i mashin dlya uborkp korneplodov. Ufa; Izd-vo Bashkirskogo GAU, 2011. 250 р.
11. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Dubchak N. A., Trukhanska O. O. Eksperymentalni doslidzhennia poshkodzhennia koreneplodiv. Naukovyi zhurnal. Visnyk TDTU. 2011. Tom 16. No. 3. Р. 95–101. [In Ukrainian].
12. Martinov V. M. Sovremennie tekhnologii i mashini dlya uborki korneplodov; mirovoi obzor. Pratsі Tavrіiskogo derzhavnogo agrotekhnologіchnogo unіversitetu. Melіtopol; TDATU, 2011. Vip. 11. T. 5. Р. 70–78.
13. DSTU 4327:2004. Koreneplody kormovykh buriakiv dlia promyslovoho pererobliannia. Tekhnichni umovy (61776). Kyiv, 2004. 34 р. [In Ukrainian].
14. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Herasymchuk H. A., Pankiv V. R. Kombinovanyi kopach koreneplodiv. Patent na korysnu model № 66680 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u201108202 ; zaiavl. 30.06.2011 ; opubl. 10.01.2012. Biul. № 1/2012. [In Ukrainian].
15. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent na korysnu model № 62598 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u201014801; zaiavl. 10.12.2010; opubl. 12.09.11. Biul. № 17/2011. [In Ukrainian].
16. Pankiv M. R., Herasymchuk H. A., Baranovskyi V. M., Ramsh V.Iu. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent na korysnu model № 44747 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u200905065; zaiavl. 22.05.2009; opubl. 12.10.2009. Biul. № 19/2009. [In Ukrainian].
17. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Herasymchuk H. A., Maranda S. O. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent na korysnu model № 19526 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № u200607381; zaiavl. 13.07.2006; opubl. 15.12.2006. Biul. № 12/2006. [In Ukrainian].
18. Hurchenko O. P., Baranovskyi V. M., Zavhorodnii A. F., Hurchenko L. O., Bulhakov V. M. Prystrii dlia vykopuvannia koreneplodiv. Patent Ukrainy na vynakhid № 7359 Ukraina, MPK A01D 25/04. Zaiavka № 4704302/SU; zaiavl. 14.06.1989; opubl. 29.09.1995. Biul. № 3/1995. [In Ukrainian].
19. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Marchenko L. O., Oliinyk Ye. O., Pankiv V. R., Herasymchuk H. A. Ochysnyk vorokhu koreneplodiv. Patent na korysnu model № 144339 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № u202001766; zaiavl. 13.03.2020; opubl. 25.09.2020. Biul. № 18/2020. [In Ukrainian].
20. Baranovskyi V. M., Pankiv M. R., Dubchak N. A., Pankiv V. R., Trukhanska O. O. Ochysnyk vorokhu koreneplodiv. Patent na korysnu model № 82076 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № u201213816; zaiavl. 03.12.2012; opubl. 25.07.13. Biul. № 14/2013. [In Ukrainian].
21. Baranovskyi V. M., Pidhurskyi M. I., Pankiv M. R., Ramsh V. Iu., Pankiv V. R. Prystrii dlia vidokremlennia domishok vid koreneplodiv. Patent na korysnu model № 73137 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № u201203187; zaiavl. 19.03.2012; opubl. 10.09.2012. Biul. № 17/2012. [In Ukrainian].
22. Hurchenko O. P., Baranovskyi V. M., Zavhorodnii A. F., Hurchenko L. O. Prystrii dlia vidokremlennia domishok vid koreneplodiv. Patent Ukrainy na vynakhid № 7358 Ukraina, MPK A01D 33/08. Zaiavka № 4672819/SU; zaiavl. 03.04.1989; opubl. 29.09.1995. Biul. № 3/1995. [In Ukrainian]. 23. Shmat K. I., Bondarev Ye. I., Mihalov O. V., Makarov S. M., Pohorilyi Vyprobuvannia i sertyfikatsiia tekhniky APK: navch. posib. Kherson: OLDI-plius, 2004. 268 р. [In Ukrainian]. 24. DSTU 2258-93. Mashyny buriakozbyralni. K.: Derzhstandart Ukrainy, 1993. 18 р. [In Ukrainian].
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.