logo logo


Modeling of the deformation impact of the main structure framework on the stress and strain state of its individual parts

НазваModeling of the deformation impact of the main structure framework on the stress and strain state of its individual parts
Назва англійськоюModeling of the deformation impact of the main structure framework on the stress and strain state of its individual parts
АвториMykola Kolisnyk, Volodymyr Iasnii, Sviatoslav Gomon
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Бібліографічний описModeling of the deformation impact of the main structure framework on the stress and strain state of its individual parts / Mykola Kolisnyk, Volodymyr Iasnii, Sviatoslav Gomon // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2022. — Vol 105. — No 1. — P. 141–147.
Bibliographic description:Kolisnyk M., Iasnii V., Gomon S. (2022) Modeling of the deformation impact of the main structure framework on the stress and strain state of its individual parts. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 105, no 1, pp. 141–147.
УДК

539.3

Ключові слова

steel stairwell, stress state, bending, deformation, finite element analysis.

The paper presents the calculation of the metal frame of the stairwell under the action of static loads, which was performed using the Dlubal RFEM application software package. The computer modeling technique for the study of metal structures in this software environment was adapted in accordance with building regulations. The general stress calculation in software for the finite element analysis was performed and the selected sections were checked in the RF-STEEL EC3 calculation module for two groups of limit states. Various options for calculating a stairwell made of a metal frame are analyzed. The influence of deformations of the main framework of the structure on the stress-strain state of its individual part was evaluated using software.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури

1. DBN V.1.2-14-2009. Zahalni pryntsypy zabezpechennia nadiinosti ta konstruktyvnoi bezpeky budivel, sporud, budivelnykh konstruktsii ta osnov. K.: Ukrarkhbudinform, 2009. 37 р.
2. DBN V-2.6-163:2010 Konstruktsii budivel i sporud. Stalevi konstruktsii. Normy proektuvannia, vyhotovlennia i montazhu. K.: Ukrarkhbudinform, 2009. 206 р.
3. DBN V.2.6-198:2014 Stalevi konstruktsii. Normy proektuvannia. K.: Minrehion Ukrainy, 2014. 128 р.
4. DSTU-N B EN 1993-1-1:2010 Yevrokod 3. Proektuvannia stalevykh konstruktsii. Chastyna 1–1. Zahalni pravyla i pravyla dlia sporud (EN 1993-1-1:2005, IDT).
5. DSTU-N B EN 1993-1-2:2010 Yevrokod 3. Proektuvannia stalevykh konstruktsii. Chastyna 1–2. Zahalni polozhennia. Rozrakhunok konstruktsii na vohnestiikist (EN 1993-1-2:2005, IDT).
6. DSTU-N B EN 1993-1-5:2010 Yevrokod 3. Proektuvannia stalevykh konstruktsii. Chastyna 1–5. Plastynchasti konstruktyvni elementy (EN 1993-1-5:2006, IDT).
7. Kononchuк O., Iasnii V., Lutsyk N. Prediction of reinforced concrete structures behavior using finite element method. Procedia Structural Integrity. 2022. Vol. 36. 2022. P. 177–181.
8. Bykiv N., Yasniy P., Iasnii V. Modeling of mechanical behavior of reinforced concrete beam reinforced by the shape memory alloy insertion using finite elements method. Modern technologies and methods of calculations in construction. 2020. Vol. 13. P. 24–34.
9. Benzel О., Lavrinenko L. Informatsiine modeliuvannia stalevoi budivli iz pidvyshchenymy vymohamy zhorstkosti. Budivelni konstruktsii. Teoriia i praktyka, 2021 T. 9. Р. 30–44.
10. Kovalchuk Y., Shynhera N., Chornomaz N. Stress-strain state of a bottom chord of a welded roof. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2019. Vol. 93. No. 1. P. 41–46.
11. DSTU-N B EN 1991-1-1:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1-1. Zahalni dii. Pytoma vaha, vlasna vaha, ekspluatatsiini navantazhennia dlia sporud (EN 1991-1-1:2002, IDT).
12. DSTU-N B EN 1991-1-2:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1–2. Zahalni dii. Dii na konstruktsii pid chas pozhezhi (EN 1991-1-2:2002, IDT).
13. DSTU-N B EN 1991-1-3:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1–3. Zahalni dii. Snihovi navantazhennia (EN 1991-1-3:2003, IDT).
14. DSTU-N B EN 1991-1-4:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1 – Zahalni dii. Vitrovi navantazhennia (EN 1991-1-4:2005, IDT).
15. DSTU-N B EN 1991-1-7:2010 "Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1 – Zahalni dii. Osoblyvi dynamichni vplyvy (EN 1991-1-7:2006, IDT).
16. DBN V.2.2-40-2018 “Inkliuzyvnist budivel i sporud”. K.: Ministerstvo rehionalnoho rozvytku i budivnytstva Ukrainy, 2018. 68 р.

References:

1. DBN V.1.2-14-2009. Zahalni pryntsypy zabezpechennia nadiinosti ta konstruktyvnoi bezpeky budivel, sporud, budivelnykh konstruktsii ta osnov. K.: Ukrarkhbudinform, 2009. 37 р.
2. DBN V-2.6-163:2010 Konstruktsii budivel i sporud. Stalevi konstruktsii. Normy proektuvannia, vyhotovlennia i montazhu. K.: Ukrarkhbudinform, 2009. 206 р.
3. DBN V.2.6-198:2014 Stalevi konstruktsii. Normy proektuvannia. K.: Minrehion Ukrainy, 2014. 128 р.
4. DSTU-N B EN 1993-1-1:2010 Yevrokod 3. Proektuvannia stalevykh konstruktsii. Chastyna 1–1. Zahalni pravyla i pravyla dlia sporud (EN 1993-1-1:2005, IDT).
5. DSTU-N B EN 1993-1-2:2010 Yevrokod 3. Proektuvannia stalevykh konstruktsii. Chastyna 1–2. Zahalni polozhennia. Rozrakhunok konstruktsii na vohnestiikist (EN 1993-1-2:2005, IDT).
6. DSTU-N B EN 1993-1-5:2010 Yevrokod 3. Proektuvannia stalevykh konstruktsii. Chastyna 1–5. Plastynchasti konstruktyvni elementy (EN 1993-1-5:2006, IDT).
7. Kononchuк O., Iasnii V., Lutsyk N. Prediction of reinforced concrete structures behavior using finite element method. Procedia Structural Integrity. 2022. Vol. 36. 2022. P. 177–181.
8. Bykiv N., Yasniy P., Iasnii V. Modeling of mechanical behavior of reinforced concrete beam reinforced by the shape memory alloy insertion using finite elements method. Modern technologies and methods of calculations in construction. 2020. Vol. 13. P. 24–34.
9. Benzel О., Lavrinenko L. Informatsiine modeliuvannia stalevoi budivli iz pidvyshchenymy vymohamy zhorstkosti. Budivelni konstruktsii. Teoriia i praktyka, 2021 T. 9. Р. 30–44.
10. Kovalchuk Y., Shynhera N., Chornomaz N. Stress-strain state of a bottom chord of a welded roof. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2019. Vol. 93. No. 1. P. 41–46.
11. DSTU-N B EN 1991-1-1:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1-1. Zahalni dii. Pytoma vaha, vlasna vaha, ekspluatatsiini navantazhennia dlia sporud (EN 1991-1-1:2002, IDT).
12. DSTU-N B EN 1991-1-2:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1–2. Zahalni dii. Dii na konstruktsii pid chas pozhezhi (EN 1991-1-2:2002, IDT).
13. DSTU-N B EN 1991-1-3:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1–3. Zahalni dii. Snihovi navantazhennia (EN 1991-1-3:2003, IDT).
14. DSTU-N B EN 1991-1-4:2010 Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1 – Zahalni dii. Vitrovi navantazhennia (EN 1991-1-4:2005, IDT).
15. DSTU-N B EN 1991-1-7:2010 "Yevrokod 1. Dii na konstruktsii. Chastyna 1 – Zahalni dii. Osoblyvi dynamichni vplyvy (EN 1991-1-7:2006, IDT).
16. DBN V.2.2-40-2018 “Inkliuzyvnist budivel i sporud”. K.: Ministerstvo rehionalnoho rozvytku i budivnytstva Ukrainy, 2018. 68 р.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.