logo logo


Algorithms for automatic of metrological characteristics of transducers

НазваAlgorithms for automatic of metrological characteristics of transducers
Назва англійськоюAlgorithms for automatic of metrological characteristics of transducers
АвториSerhiy Babiuk, Ivan Sysak, Oleh Buniak, Yaroslav Osadtsa
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описAlgorithms for automatic of metrological characteristics of transducers / Serhiy Babiuk, Ivan Sysak, Oleh Buniak, Yaroslav Osadtsa // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2022. — Vol 107. — No 3. — P. 67–75.
Bibliographic description:Babiuk S., Sysak I., Buniak O., Osadtsa Ya. (2022) Algorithms for automatic of metrological characteristics of transducers. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 107, no 3, pp. 67–75.
УДК

621.317

Ключові слова

Systematic error, primary measuring sources, automatic correction, algorithm, iteration procedure.

The algorithms for automatic correction of metrological characteristics of high-voltage instrument transformers in the absence of benchmark measurement signals at the source input are proposed. The investigated algorithm can be applied for automatic correction of metrological characteristics of measuring channels in the case of multiplicative distortions caused by the nonlinear dependence of the transmission coefficient on the input value.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Yevtukh P. S., Peleshok T. M., Rafalyuk O. O. Struktura alhoritmiv avtomatichnoyi kompensatsiyi sistematichnikh pokhibok masshtabuyuchikh vimiryuval`nikh peretvoryuvachiv. Visnik Ternopil`s`koho derzhavnoho tekhnichnoho universitetu. 2007. T. 15. Vip. 1. Р. 132–137.
 2. Yevtukh P. S., Kuzemko N. A., Babyuk S. M. Struktura alhoritmiv avtomatichnoyi kompensatsiyi sistematichnikh pokhibok masshtabuyuchikh vimiryuval`nikh peretvoryuvachiv, Visnik Ternopil`s`koho derzhavnoho tekhnichnoho universitetu. Visnik Ternopil`s`koho derzhavnoho tekhnichnoho universitetu. 2010. T. 15. Vip. 1. Р. 163–170.
 3. Yevtukh P. S., Babyuk S. M. Otsinki pokhibok dzherel sihnaliv elektroenerhetichnikh sistem za navantazhennyam. Visnik Ternopil`s`koho natsional`noho tekhnichnoho universitetu. 2011. T. 16. Vip. 4. Р. 178–185.
 4. Yevtukh P. S., Kuzemko N. A., Babyuk S. M. Model` kharakteristiki pokhibki visokovol`tnikh vimiryuval`nikh transformatoriv napruhi. Visnik Ternopil`s`koho derzhavnoho tekhnichnoho universitetu. 2012. T. 14. Vip. 2. Р. 214–223.
 5. Yevtukh P. S., Babyuk S. M., Kislitsya T. A. Otsinka hranichnoyi tochnosti visokovol`tnikh dzherel strumovikh sihnaliv na bazi modeli, pobudovanoyi za yikh pasportnimi danimi. Visnik Ternopil`s`koho derzhavnoho tekhnichnoho universitetu. 2012.  T. 66. Vip. 2. Р. 214–223.
 6. Yevtukh P. S., Babyuk S. M., Kislitsya T. A. Osoblivosti zastosuvannya rozrakhunkovikh popravok u protseduri avtomatichnoyi kompensatsiyi sistematichnikh pokhibok dlya vimiryuvannya kompleksnikh velichin. Metrolohiya ta priladi. 2016. T. 61. Vip. 5. Р. 30–32.
 7. Yevtukh P. S. ta in. Zastosuvannya rozrakhunkovikh popravok u protseduri avtomatichnoyi kompensatsiyi sistematichnikh pokhibok. Tern. nats. tekh. universitet. Ternopil`: TNTU im. I. Pulyuya. 2017. 160 р.
References:
 1. Yevtukh P. S., Peleshok T. M., Rafalyuk O. O. Struktura alhoritmiv avtomatichnoyi kompensatsiyi sistematichnikh pokhibok masshtabuyuchikh vimiryuval`nikh peretvoryuvachiv. Visnik Ternopil`s`koho derzhavnoho tekhnichnoho universitetu. 2007. T. 15. Vip. 1. Р. 132–137.
 2. Yevtukh P. S., Kuzemko N. A., Babyuk S. M. Struktura alhoritmiv avtomatichnoyi kompensatsiyi sistematichnikh pokhibok masshtabuyuchikh vimiryuval`nikh peretvoryuvachiv, Visnik Ternopil`s`koho derzhavnoho tekhnichnoho universitetu. Visnik Ternopil`s`koho derzhavnoho tekhnichnoho universitetu. 2010. T. 15. Vip. 1. Р. 163–170.
 3. Yevtukh P. S., Babyuk S. M. Otsinki pokhibok dzherel sihnaliv elektroenerhetichnikh sistem za navantazhennyam. Visnik Ternopil`s`koho natsional`noho tekhnichnoho universitetu. 2011. T. 16. Vip. 4. Р. 178–185.
 4. Yevtukh P. S., Kuzemko N. A., Babyuk S. M. Model` kharakteristiki pokhibki visokovol`tnikh vimiryuval`nikh transformatoriv napruhi. Visnik Ternopil`s`koho derzhavnoho tekhnichnoho universitetu. 2012. T. 14. Vip. 2. Р. 214–223.
 5. Yevtukh P. S., Babyuk S. M., Kislitsya T. A. Otsinka hranichnoyi tochnosti visokovol`tnikh dzherel strumovikh sihnaliv na bazi modeli, pobudovanoyi za yikh pasportnimi danimi. Visnik Ternopil`s`koho derzhavnoho tekhnichnoho universitetu. 2012.  T. 66. Vip. 2. Р. 214–223.
 6. Yevtukh P. S., Babyuk S. M., Kislitsya T. A. Osoblivosti zastosuvannya rozrakhunkovikh popravok u protseduri avtomatichnoyi kompensatsiyi sistematichnikh pokhibok dlya vimiryuvannya kompleksnikh velichin. Metrolohiya ta priladi. 2016. T. 61. Vip. 5. Р. 30–32.
 7. Yevtukh P. S. ta in. Zastosuvannya rozrakhunkovikh popravok u protseduri avtomatichnoyi kompensatsiyi sistematichnikh pokhibok. Tern. nats. tekh. universitet. Ternopil`: TNTU im. I. Pulyuya. 2017. 160 р.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.