logo logo


Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні

НазваЕксплуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні
Назва англійськоюOperational properties and local wear mechanisms of hard alloys alloyed by tungsten nano carbide under turning
Автори173.174.175.176
Бібліографічний описЕксплуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні / Сергій Юрійович Мариненко, Ігор Володимирович Коваль, Людмила Гордіївна Бодрова, Галина Михайлівна Крамар // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 79. — № 3. — С. 95-101. — (Механіка та матеріалознавство).
Bibliographic description:Marynenko S., Koval I., Bodrova L., Kramar H. (2015) Ekspluatatsiini vlastyvosti ta mekhanizmy lokalnoho znoshuvannia tverdykh splaviv, lehovanykh nanokarbidom volframu, pry tochinni [Operational properties and local wear mechanisms of hard alloys alloyed by tungsten nano carbide under turning]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 79, no 3, pp. 95-101 [in Ukrainian].
УДК

621.762.4
546.261

Ключові слова

тверді сплави
нанокарбід вольфраму
експлуатаційні властивості
період стійкості
локальне зношування
абразивне стирання
окислювальний і дифузійний механізми
hard alloys
tungsten nano carbide
operating properties
tool life
local wear
abrasion wear
oxidation and diffusion mechanisms

Досліджено експлуатаційні властивості твердих сплавів на основі карбіду титану, легованого карбідом ванадію (5% (мас.) і нанокарбідом вольфраму (5, 10, 15% (мас.) з нікель-хромовою зв’язкою (18% (мас.) при поздовжньому та торцевому точінні конструкційних вуглецевих і легованих сталей. Встановлено період стійкості інструментів на операціях напівчистового і чистового точіння й визначено критичну (максимальну) швидкість різання, при якій відбувається катастрофічне зношування твердосплавних пластин. Показано, що використання нанокарбіду вольфраму підвищує зносостійкість ріжучого інструменту – період стійкості сплавів з нано WC складає 109…154 хв і перевищує стійкість стандартних твердих сплавів Т15К6 і ТН20 та сплавів на полікарбідній основі, легованих дрібнодисперсним карбідом вольфраму. Критична швидкість різання сплаву з 5% (мас.) нано WC складає 830 м/хв., а з 15% (мас.) – 980 м/хв. Аналіз зони зношування показав, що вона складається з двох ділянок – трибошару, який містить значну кількість кисню і елементів інструментального та оброблюваного матеріалів, і ділянки абразивного зношування. Встановлено, що основним механізмом локального зношування досліджуваних сплавів є абразивне стирання. Наявність трибошару на задній поверхні різального леза змінює температурно-силові умови процесу різання та руйнування інструментального матеріалу, яке відбувається внаслідок окиснення та дифузійної взаємодії з елементами оброблюваного матеріалу.
Sammary. Operational properties of the titanium carbide based hard alloys alloyed by vanadium carbide (5% (wt.) and tungsten nano carbide (5, 10, 15% (wt.) with nickel-chromium binder (18% (wt.) under turning were researched in the paper. The processing of construction carbon and alloyed steels under shoulder and facing turning by inserts made of developed alloys was carried out. The tool life at semi- finishing and finishing turning operations was identified and the critical (maximum) cutting speed at which the critical inserts wear takes place was determined. It was shown that the application of tungsten nano carbide results in the increase of cutting tools wear resistance as the alloys with nano WC tool life is 109…154 min and exceeds that of conventional carbide based hard alloys, tungsten-free hard alloys and polycarbide based alloys alloyed with fine-grained tungsten carbide. The critical cutting speed the alloy with 5% (wt.) nano WC is 830 m/min and for the one with 15% (wt.) is 980 m/min. The features of local wear of alloys alloyed by tungsten nano carbide were studied taking advantage of the electronic microscopy and chemical analysis methods. The analysis of the wear zone showed that it consists of two areas, the tribolayer, containing a significant amount of oxygen and the elements of instrumental and processed materials, and abrasive wear area. It was determined that the abrasion wear is the main local wear mechanism of researched alloys. The main features of demage in the area of abrasive wear are large carbide grains cracking, their parts removal and small carbide grains splintering. Availability of tribolayer on the back surface of the cutting edge changes the temperature and force conditions of the tool material cutting and demage that occurs as a result of oxidation and diffusion interaction with the elements of the processed material.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Лоладзе, Т.Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента [Текст] / Т.Н. Лоладзе. – М.: Машиностроение, 1982. – 320 с.
2. Characterisation and application of titanium carbonitride-based cutting tools / A.Bellosi, R.Cаlzavarini, M.G. Faga [et al.] // J. of Mat. Proc. Techn. – 2003. – 143 – 144. – Pp. 527 – 532.
3. Ravichandran, K.S. Fracture Toughness of Two Phase WC-Co Cermets / K.S. Ravichandran // Acta Metall. Mater., 1994. – V. 42 – Pp. 143 – 150.
4. Carroll, D.F. Processing and Properties of Ultrafine WC/Co Hard Materials / D.F. Carroll // Proc. of the 14th Int. Plansee Conf. Abstract, 1997. – No. 89.
5. Santhanam, A.T. Cemented Carbides / A.T. Santhanam, P. Tierney, and J.L. Hunt // Metals Handbook, ASM Int., 1990. – Vol. 2. – Pp. 950 – 977.
6. Bodrova, L. Carbide titanium and vanadium alloys for cutting tools / L. Bodrova // Proc. of the Powder Metallurgy World Congress (Granada, Spain, 1998), EPMA, London. – Vol. 4. – P. 110 – 114.
7. Some Properties of The TIC-(VC, NbC, WC) Based Hard Alloys / L.G. Bodrova, V.V. Lazaryuk, S.Yu. Marynenko [et al.] // Международный сборник научных трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». – Донецк, 2006. – Вып. 31. – С. 56 – 64.
8. Kear, H. Chemical Processing and Applications for Nanostructured Materials / H. Kear, P.R. Strut // Nanostruct. Mater. 1995. – 6 (1 – 4). – Pp. 227 – 236.
9. Fang, Z. Study of Nanostructured WC -Co Composites / Z. Fang and J.W. Eason // Proc. of the 13th International Plansee Seminar, Eds. H. Bildstein and R. Eck, Metallwerk Plansee, Reutte 1993. – Vol 3. – Pp. 625 – 638.
10. Kear, B.H. Chemical Processing and Properties of Nanostructured WC-Co Materials // B.H. Kear and L.E. McCandlish // Nanostruct. Mater. 1993. – 3 (1 – 6). – Pp. 19 – 30.
11. McCandlish, L.E. Nanostructured WC -Co Composite Powders / L.E. McCandlish, V. Kevorkian, K. Jia, and T.E. Fischer // Adv. Powder Metall. Part. Mater., 1994. – Vol. 5, Specialty Materials and Composites). – Pp. 329 – 337.
12. Бодрова, Л.Г. Тверді сплави на полікарбідній основі, леговані дрібно- та нанодисперсним карбідом вольфраму [Текст] / Л.Г. Бодрова, І.В. Коваль, М.М. Прокопів // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: сборник научн. труд. – К.: ИСМ им. В.И. Бакуля, 2011. – Вып.14. – С. 490 – 494.
13. Особливості зношування твердих сплавів (Ті, V, Nb, W) C-NiCr у процесі різання [Текст] / С.Ю. Мариненко, Л.Г. Бодрова, Г.М. Крамар // Вісник ТДТУ. – 2009. – Том 14. – № 4. – С. 27 – 32.

References:

1. Loladze, T.N. Prochnost i iznosostoikost rezhushcheho instrumenta [Text], T.N. Loladze, M., Mashinostroenie, 1982, 320 p.
2. Characterisation and application of titanium carbonitride-based cutting tools, A.Bellosi, R.Calzavarini, M.G. Faga [et al.], J. of Mat. Proc. Techn, 2003, 143 – 144, Pp. 527 – 532.
3. Ravichandran, K.S. Fracture Toughness of Two Phase WC-Co Cermets, K.S. Ravichandran, Acta Metall. Mater., 1994, V. 42 – Pp. 143 – 150.
4. Carroll, D.F. Processing and Properties of Ultrafine WC/Co Hard Materials, D.F. Carroll, Proc. of the 14th Int. Plansee Conf. Abstract, 1997, No. 89.
5. Santhanam, A.T. Cemented Carbides, A.T. Santhanam, P. Tierney, and J.L. Hunt, Metals Handbook, ASM Int., 1990, Vol. 2, Pp. 950 – 977.
6. Bodrova, L. Carbide titanium and vanadium alloys for cutting tools, L. Bodrova, Proc. of the Powder Metallurgy World Congress (Granada, Spain, 1998), EPMA, London, Vol. 4, P. 110 – 114.
7. Some Properties of The TIC-(VC, NbC, WC) Based Hard Alloys, L.G. Bodrova, V.V. Lazaryuk, S.Yu. Marynenko [et al.], Mezhdunarodnyi sbornik nauchnykh trudov "Prohressivnye tekhnolohii i sistemy mashinostroeniia", Donetsk, 2006, Iss. 31, P. 56 – 64.
8. Kear, H. Chemical Processing and Applications for Nanostructured Materials, H. Kear, P.R. Strut, Nanostruct. Mater. 1995, 6 (1 – 4), Pp. 227 – 236.
9. Fang, Z. Study of Nanostructured WC -Co Composites, Z. Fang and J.W. Eason, Proc. of the 13th International Plansee Seminar, Eds. H. Bildstein and R. Eck, Metallwerk Plansee, Reutte 1993, Vol 3, Pp. 625 – 638.
10. Kear, B.H. Chemical Processing and Properties of Nanostructured WC-Co Materials, B.H. Kear and L.E. McCandlish, Nanostruct. Mater. 1993, 3 (1 – 6), Pp. 19 – 30.
11. McCandlish, L.E. Nanostructured WC -Co Composite Powders, L.E. McCandlish, V. Kevorkian, K. Jia, and T.E. Fischer, Adv. Powder Metall. Part. Mater., 1994, Vol. 5, Specialty Materials and Composites), Pp. 329 – 337.
12. Bodrova, L.H. Tverdi splavy na polikarbidnii osnovi, lehovani dribno- ta nanodyspersnym karbidom volframu [Text], L.H. Bodrova, I.V. Koval, M.M. Prokopiv, Porodorazrushaiushchyi y metalloobrabatyvaiushchyi ynstrument – tekhnyka y tekhnolohyia eho yzghotovlenyia y prymenenyia: sbornyk nauchn. trud, K., YSM ym. V.Y. Bakulia, 2011, Iss.14, P. 490 – 494.
13. Osoblyvosti znoshuvannia tverdykh splaviv (Ti, V, Nb, W) C-NiCr u protsesi rizannia [Text], S.Yu. Marynenko, L.H. Bodrova, H.M. Kramar, Visnyk TDTU, 2009, V. 14, No 4, P. 27 – 32.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.