logo logo


Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широко- універсальним шнековим транспортером

НазваДослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широко- універсальним шнековим транспортером
Назва англійськоюTransportation research process bulk material widely universal screw conveyor
Автори192.193.194
Бібліографічний описГевко Б. М. Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широко- універсальним шнековим транспортером / Богдан Матвійович Гевко, Андрій Леонідович Мельничук, Ігор Михайлович Шуст // Вісник ТНТУ, — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 79. — № 3. — С. 143-148. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Gevko B., Melnychuk M., Shust I. (2015) Doslidzhennia tekhnolohichnoho protsesu transportuvannia sypkykh materialiv shyroko- universalnym shnekovym transporterom [Transportation research process bulk material widely universal screw conveyor]. Bulletin of TNTU (Tern.), vol. 79, no 3, pp. 143-148 [in Ukrainian].
УДК

621.86

Ключові слова

технологічний процес транспортування
гвинтові конвеєри
сипкий матеріал
workflow transportation
screw conveyors
bulk material

Наведено конструкцію широкоуніверсального шнекового транспортера з різними технологічними можливостями. Встановлено, що важливою умовою при виборі конвеєрів для універсальних перевантажувальних комплексів є визначення області їх використання, зокрема щодо транспортування певного діапазону сипких вантажів. Оскільки мінімальна межа енергоємності гвинтових конвеєрів визначається коефіцієнтом тертя вантажу до поверхні спіралі, то визначальною умовою при проектуванні конвеєра є його спроможність транспортувати вантаж з несприятливими властивостями. При цьому розглянуто найнесприятливіше, з точки зору енергетичних затрат вертикальне розміщення гвинтового конвеєра. Виведено аналітичні залежності для визначення силових, конструктивних і кінематичних параметрів. Отримані співвідношення дозволяють з високою точністю обчислити оптимальні конструктивні й технологічні параметри гвинтових конвеєрів (ГК), при яких забезпечується потрібна якість суміші при високій ефективності процесу транспортування.
Screw transporter has been developed, which consists of the vertical tube-column, to which the horizontal loading branch is fixed rigidly in the upper part being able to revolve, and in the bottom part – the unloading branch is fixed. Loading and unloading branches are similar in design and are separate units with the separate electric drives located horizontally. Screw shafts are fixed rigidly to the ends of the electric drives shafts and inserted into the tubes. The other ends of the shaft are inserted into the tube ends piers. The second end of the tube of loading and unloading branches is limited by the stopper, with the help of which they are fastened to the tube-stoppers of the upper and bottom branches, which in their turn are fixed to the electric drives stoppers by the second end. Tube-stoppers of the upper and bottom branches can revolve. In the upper part of the tube-stopper of the unloading branch a cylinder hole is made to supply the bulk-cargo from the top downwards. Besides, the loading and unloading branches are equipped with the stopper mechanisms, one of which is located in the upper part of the tube on the loading branch, and in the bottom, in the lower part of the unloading branch. Stopper mechanisms are made as step-by-step cylinder rollers, which are fixed rigidly to the stoppers and stopping bushes welded to the tube-column. Stopper mechanisms are fixed rigidly to the tie links, which are mounted through the bushes by the stoppers to the vertical tube-base, which is fixed to the frame. The supply of the bulk-cargo from the heap is performed by the left end of the loading branch. The unloading of the bulk-cargo in the unloading branch 3 is performed by the screw 6 through the exit into the tank. The upper loading branch is mounted on the tube-column, the angle of its inclination to the horizon being adjusted by the known-design mechanism. The bottom branch is mounted at the inclination angle to the horizon. Besides, the screws of both branches are rigidly fixed to the shafts with uniformly increased steps along the length of the upper branch towards the supply of the bulk-cargo in the place of the tube-column hole, and the bottom branch towards the exit of the bulk-cargo from the transporter.

ISSN:1727-7108
Перелік літератури

1. Александров, М.П. Подъемно-транспортные машины [Текст] / М.П. Александров – М.: Машиностроение, 1974. – 503 с.
2. Григорьев, A.M. Винтовые конвейеры [Текст] / A.M. Григорьев – М.: Машиностроение, 1972. – 184 с.
3. Конвейеры: справочник [Текст] / Р.А. Волков, А.Н. Гнутов, В.К. Дьячков и др.; под общ. ред. Ю.А. Пертена. – Л.: Машиностроение, 1984. – 367 с.
4. Гевко, Б.М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин [Текст] / Б.М. Гевко, P.M. Рогатынский. – Львов: Выща школа. Изд-во при Львов. ун те, 1989. – 176 с.
5. ГОСТ Конвейеры винтовые для кормов. Основные параметры: ГОСТ 23976 – 80. – М.: Изд-во стандартов 1980, 19 с.
6. ГОСТ Шнеки для сельскохозяйственных машин: ГОСТ 2705 – 73. – М.: Изд-во стандартов 1973, 16 с.
7. Ловейкін, В.С., Рогатинська О.Р. Оптимізація режимів роботи гвинтових конвеєрів [Текст] / В.С. Ловейкін, О.Р. Рогатинська // Підйомно-транспортна техніка. – 2004. – № 2, – С. 8 – 15.
8. Барышев, А.И. Расчет и проектирование транспортных средств неперервного действия [Текст] / А.И. Барышев, В.А. Будашевский и др. Донецк: изд. Морд-Преса, 2005. – 696 с.
9. Рогатинський, Р.М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів з сировиною сільськогосподарського виробництва: дис. докт. техн. наук: 05.20.01, 05.05.05 [Текст] / Рогатинський Роман Михайлович. – К. 1997. – 502 с.
10. Рогатинський, Р.М. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів [Текст] / Р.М. Рогатинський, І.Б. Гевко, А.Є. Дячун – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 278 с.

References:

1. Aleksandrov, M.P. Podieemno-transportnye mashiny [Text], M.P. Aleksandrov – M., Mashinostroenie, 1974, 503 p.
2. Hrihorev, A.M. Vintovye konveiery [Text], A.M. Hrihorev – M., Mashinostroenie, 1972, 184 p.
3. Konveiery: spravochnik [Text], R.A. Volkov, A.N. Hnutov, V.K. Diachkov and other; by gen. ed. Iu.A. Pertena, L., Mashinostroenie, 1984, 367 p.
4. Hevko, B.M. Vintovye podaiushchie mekhanizmy selskokhoziaistvennykh mashin [Text], B.M. Hevko, P.M. Rohatynskii, Lvov: Vyshcha shkola. Izd-vo pri Lvov. un te, 1989, 176 p.
5. HOST Konveiery vintovye dlia kormov. Osnovnye parametry: HOST 23976 – 80, M., Izd-vo standartov 1980, 19 p.
6. HOST Shneki dlia selskokhoziaistvennykh mashin: HOST 2705 – 73, M., Izd-vo standartov 1973, 16 p.
7. Loveikin, V.S., Rohatynska O.R. Optymizatsiia rezhymiv roboty hvyntovykh konveieriv [Text], V.S. Loveikin, O.R. Rohatynska, Pidiomno-transportna tekhnika, 2004, No 2, P. 8 – 15.
8. Baryshev, A.I. Raschet i proektirovanie transportnykh sredstv neperervnoho deistviia [Text], A.I. Baryshev, V.A. Budashevskii and other Donetsk: izd. Mord-Presa, 2005, 696 p.
9. Rohatynskyi, R.M. Mekhaniko-tekhnolohichni osnovy vzaiemodii shnekovykh robochykh orhaniv z syrovynoiu silskohospodarskoho vyrobnytstva: dys. dokt. tekhn. nauk: 05.20.01, 05.05.05 [Text], Rohatynskyi Roman Mykhailovych, K. 1997, 502 p.
10. Rohatynskyi, R.M. Naukovo-prykladni osnovy stvorennia hvyntovykh transportno-tekhnolohichnykh mekhanizmiv [Text], R.M. Rohatynskyi, I.B. Hevko, A.Ye. Diachun – Ternopil: TNTU imeni Ivana Puliuia, 2014, 278 p.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.