logo logo

1. Зміст стор 0
2. Вплив водню на ріст повзучо-втомних тріщин у тонкостінних елементах конструкцій стор 0
3. Розрахунки динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень у пружних двовимірних тілах з криволінійними тріщинами стор 0
4. Вплив частоти та асиметрії циклу навантаження на швидкість поширення корозійно-втомних тріщин стор 0
5. Корозійна деградація сталей сітчастих гіперболоїдних конструкцій стор 0
6. Система крайових паралельних тріщин у зоні контакту тіл кочення стор 0
7. Одновісний розтяг пружно-пластичних пластин з квадратним отвором різної орієнтації стор 0
8. Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкненої циліндричної оболонки з внутрішньою поздовжньою тріщиною довільної конфігурації стор 0
9. Про контактну задачу для циліндричного штампа і шару з початковими (залишковими) напруженнями стор 0
10. Структурно-функціональний синтез систем діагностики конструкцій в експлуатації стор 0
11. Использование деформационного критерия трещиностойкости для оценивания остаточного ресурса труб линейной части нефтепровода стор 0
12. Визначення кінетики втомного пошкодження й довговічності сталей в умовах неоднорідного напружено-деформованого стану стор 0
13. Моделювання континуального руйнування просторових тіл в умовах тривалого статичного і циклічного навантаження стор 0
14. Оценка достоверности контроля трещин в авиационных конструкциях стор 0
15. Закономірності зміни несучої здатності матеріалу нафтогазопроводів на пізній стадії експлуатації стор 0
16. Оцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6 стор 0
17. Конструкційна міцність скла та вплив масштабного фактора стор 0
18. Теория реконструкции температурного поля на основе ультразвукового зондирования двухслойных стенок реакторов стор 0
19. Оценка локальной прочности и повреждаемости хрупких материалов по параметрам статистического распределения экспериментальных данных стор 0
20. Особенности динамических процессов в прокатных станах и их диагностические свойства стор 0
21. Закономірності зміни механічних характеристик сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС стор 0
22. Індуктивні сенсори для вихрострумової дефектоскопії високої роздільної здатності стор 0
23. Дослідження властивостей епоксикомпозитів, наповнених нанодисперсним алмазом, методом ІЧ-спектрального аналізу та оптичної мікроскопії стор 0
24. Вплив теплозмін під час експлуатації парогонів тес на статичну тріщиностійкість сталі 15Х1М1Ф стор 0
25. Дослідження коливань у механізмах з асинхронним приводом стор 0
26. Техніко-економічне обґрунтування технологічного процесу сівби зернових культур стор 0
27. Параметри привода багатошпиндельного гайкокрута стор 0
28. Особливості електричних, світлотехнічних та експлуатаційних характеристик напівпровідникових джерел світла стор 0
29. Підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційних систем на основі планування процедур їх удосконалення стор 0
30. Проектування термоелектричних генераторних модулів з матеріалів на основі MgSi/MnSi стор 0
31. Температурне поле скінченого термочутливого циліндра за конвективного теплообміну з середовищами змінних температур стор 0
32. Неполіноміальні моделі квантової теорії поля в евклідовому підході стор 0
33. Стаціонарне температурне поле в оболонках з одностороннім багатошаровим покриттям стор 0
34. Пам’яті професора М.П. Ленюка стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.