logo logo

1. Зміст стор 0
2. Моделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів стор 0
3. Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементів стор 0
4. Визначення тривимірного напруженого стану багатошарового циліндра стор 0
5. Дослідження термопружного стану контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику стор 0
6. Вплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій стор 0
7. Моделювання росту втомної тріщини в сплаві д16т методом скінченних елементів стор 0
8. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту стор 0
9. Деформування зварної будівельної ферми при статичних навантаженнях стор 0
10. Врахування малоциклових навантажень при розрахунку підсилених згинальних залізобетонних елементів стор 0
11. Оптимізація вмісту і природи інґредієнтів епоксидної матриці за її властивостями стор 0
12. Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку стор 0
13. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин стор 0
14. Характеристики подач і зусиль при тонкому точінні багаторізцевими головками стор 0
15. Вплив динамічного процесу на напружений стан шнека стор 0
16. Дослідження ступеня пластичного деформування присаджувального матеріалу при електроконтактному наплавленні порошковим дротом стор 0
17. Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіннєвого матеріалу по криволінійних траєкторіях стор 0
18. Аналіз геометричної моделі процесу фрезерування внутрішніх замкових різей стор 0
19. Застосування методу парціальних прискорень для оцінювання керованості автомобілів стор 0
20. Навколокатодні процеси в люмінесцентних лампах стор 0
21. Порівняльне оцінювання розроблених інформаційних технологій для сучасних систем комп’ютерного зору стор 0
22. Мікроконтролерна система діагностики для оцінювання двигуна Стірлінга стор 0
23. Засади стратегічної безпеки системи “об’єкт – інформаційна технологія” стор 0
24. Моделювання процесів дифузійного перенесення хрому в багатокомпозитиних оксидних наноплівках стор 0
25. Математичне моделювання процесу солепереносу при фільтрації та вологопереносі в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві за наявності рухомої вільної поверхні стор 0
26. Модельні сингулярно збурені задачі процесів відбору ґрунтового тепла стор 0
27. Задачі ідентифікації характеристик середовища і параметрів квазіідеального процесу за умов їх взаємовпливу стор 0
28. Метод умовних найменших квадратів дослідження поліноміальних регресійних моделей без вільного члена стор 0
29. Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.