logo logo

1. Титулка та редакційна сторінка стор 0
2. Зміст стор 0
3. Біфуркаційна стійкість сферичних оболонок при розсіяному тріщинотворенні в матеріалі зсувом стор 0
4. Поширення хвиль Лемба у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини стор 0
5. Контактна взаємодія прорізної оболонки з деформівним заповнювачем стор 0
6. Вимушені коливання п’єзокерамічних циліндричних оболонок стор 0
7. Моделювання температурного поля в частково відшарованому термобар’єрному покритті стор 0
8. Визначення напружень біля тріщин у пластинках на основі інтегральних рівнянь відносно стрибків переміщень стор 0
9. Контактна задача про зношування пружної півплощини штампами канонічної форми стор 0
10. Згин ізотропної пластини з квадратною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів стор 0
11. Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору стор 0
12. Контактна задача для двох попередньо напружених циліндричних співвісних штампів і шару з початковими (залишковими) напруженнями стор 0
13. Напружено-деформований стан пружно-пластичних лінійно зміцнюваних пластин з двома перпендикулярними розрізами за всебічного розтягу стор 0
14. Початкове наближення для ітераційного розв’язування задачі поширення малих пружних збурень у тривимірному полі напружень стор 0
15. Cтруктура і корозійна стійкість композиційних матеріалів Сu-Mo-Zr-Y, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації стор 0
16. Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів стор 0
17. Вплив термічної обробки у середовищі водню на магнітострикцію залізо-кобальтового сплаву стор 0
18. Моделювання оптичних характеристик структур епоксикомпозитів параметрами операторних перетворень стор 0
19. Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем стор 0
20. Підвищення точності вимірювання нахилу опорно-поворотної платформи антенної системи за допомогою mems акселерометра стор 0
21. Аналіз коливальних контурів резонансного інвертора в режимі джерела потужності стор 0
22. Електромагнітна сумісність енергоощадних джерел світла стор 0
23. Оптимізація розміщення приладів освітлення спортивних майданчиків стор 0
24. Удосконалений метод кластеризації станів комп’ютерної техніки K-MEANS стор 0
25. Розрахунок температури запалювання композиційних матеріалів при високотемпературному синтезі стор 0
26. Відновлено роботу технічного комітету №13 з навчання і тренінгів європейської асоціації з цілісностей конструкцій (ESIS) стор 0
27. До 80-річчя з дня народження професора О. Шаблія стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.