logo logo

1. Розрахунок конструктивних параметрів демпфуючого пристрою із СПФ стор 7
2. Термомагнітоелектропружність анізотропних тіл із просторовими неплоскими тонкими включеннями стор 16
3. Вплив напрямку вирізки зразків Шарпі зі сталі 10ГН2МФА на складові енергії руйнування та температуру в’язко-крихкого переходу стор 26
4. Взаємозв’язок і кінетика втомного пошкодження за умов м’якого і жорсткого режимів навантаження стор 35
5. Вплив іонної сили на електрокорозію в хлоридних та хлоридно-сульфатних середовищах стор 49
6. Вплив газових гідратів та концентрація корозійних компонентів на природу та швидкість корозійних процесів на трубопроводах стор 56
7. Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій залізничної колії стор 67
8. До питання зменшення концентрації напружень на границі порожнин середовища за дії динамічного навантаження стор 76
9. Вплив висоти кутникового профілю стержнів на деформування прямокутної зварної ферми стор 82
10. Двовісний розтяг пластини, послабленої тріщиною Гріффітса стор 88
11. Дослідження впливу граничних умов та ступіню деградації поверхневого шару на напружено-деформований стан елементів конструкцій ГТД стор 97
12. Діагностування поздовжніх зварних з’єднань труб методом магнетопружної акустичної емісії стор 105
13. Показники ризику і діагностичні моделі при раптових відмовах стор 111
14. Зменшення шорсткості поверхонь деталей, оброблених лезовим інструментом шляхом покращення рівномірності подачі робочих органів верстатів стор 119
15. Імітаційне моделювання для дослідження навантаженої ланки мобільного верстата - робота стор 129
16. Проблеми інтелектуалізації в системах SHM: оцінювання, прогнозування, багатокласове розпізнавання стор 135
17. Математичне моделювання процесів неізотермічної адсорбції, десорбції і теплопереносу вуглеводнів в нанопористих каталізаторах на основі цеоліту ZSM-5 систем нейтралізації вихлопних газів стор 145
18. Метод сегментації детермінованих циклічних сигналів для задач їх обробки та моделювання стор 153

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.