logo logo


Для авторів

Основні вимоги до підготовки і оформлення матеріалів статей

Подати статтю можна, скориставшись формою зворотнього зв'язку або відправивши на електронну адресу, вказану на сайті.

 

Стаття повинна бути оформлена згідно з вимогами МОН України до фахових наукових видань. Статті друкуються англійською мовою.

Статтю можна подати англійською або українською мовами. У випадку, коли автори подають статтю англійською мовою, необхідно додати український варіант статті. Коли ж автори подають статтю українською мовою, редколегія перекладає її англійською мовою. В обох випадках одиниці виміру, позначення, надписи у таблицях і рисунках, абревіатури, індекси у формулах повинні бути англійською мовою. Згідно нових вимог МОН України до фахових наукових видань, резюме українською мовою повинно бути обсягом не менше 1800 знаків (20 рядків 10 шрифтом одним абзацом). Summary (англ. Мовою ) може бути довільного обсягу.

Завантажити зразок статті українською мовою (DOC)

Завантажити зразок статті англійською мовою (DOC)

Стаття, авторська довідка і угода про передачу авторських прав надсилається відповідальному секретареві редакційної колегії доц. І. Окіпному  (тел.(097) 373-46-59) на ел. пошту i.okipnyi@gmail.com vsn@tu.edu.te.ua (ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її) у форматі doc, docx. До статті додається експертний висновок про можливість її опублікування у відкритому друці (лише для працівників ТНТУ), супровідний лист від організації (для авторів, що не працюють у ТНТУ).

В авторській довідці обов’язково вказати повністю прізвище, ім′я та по батькові авторів (українською та англійською мовами), напрям статті, ORCID, адресу для листування, e-mail, контактний телефон, контактну особу. Зразок авторської довідки можна завантажити тут.

Крім того автори повинні подати угоду про передачу авторських прав у письмовому або електронному вигляді.

Даним документом автори підтверджують автентичність поданого матеріалу, а також те, що даний матеріал ніде не опублікований раніше та не поданий до друку у інші журнали. Авторською угодою авторський колектив передає редакції "Вісник ТНТУ" на необмежений термін права на

  • публікацію статті англійською мовою та розповсюдження її друкованої версії;
  • переклад статті англійською мовою та розповсюдження друкованої версії перекладу;
  • розповсюдження електронної версії статті через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях, тощо).

При цьому редакція журналу залишає за авторами право на розповсюдження відбитків статті та її електронної версії (у тому числі кінцевого варіанту, завантаженого з цього сайту) через такі електронні засоби

  • персональні web-сайти, web-сторінки, блоги, тощо усіх авторів статті;
  • web-сайти та інституційні репозитарії установ, де працюють автори;
  • будь-які некомерційні web-ресурси відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на цьому web-сайті є обов'язковою. Також автори можуть використовувати матеріали статті для

  • підготовки власних дисертацій;
  • підготовки доповідей та тез доповідей на наукові конференції;
  • підготовки власних підручників, інших навчально методичних матеріалів, лекцій та будь-яких інших занять.

Завантажити бланк авторської угоди

Обсяг статті 5-12 сторінок формату А4 разом з таблицями та рисунками. При подачі статті англійською мовою бажано щоб остання сторінка була за­пов­не­на не менше ніж на 75%, оскільки кожна стаття буде починатися з нової сторінки.

Після ухвали редакційної колегії про можливість опублікування статті у ВІСНИКУ відредагований текст надсилається авторові для узгодження з виправленнями редактора.

Публікування статей є безкоштовним.

До друку подаються рукописи статті, виконані та збережені у форматі MS WORD 97-2003 (.doc):

Рукопис статті українською або англійською мовами, формат сторінки А4, міжрядковий інтервал – 1,0, кегель 12, шрифт – Times New Roman; абзац 1,25 см, поля з усіх сторін 2,5 см.

Структура статті:

Текст англійською мовою:

UDC – шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю, кегель 14.

Назва статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру, кегель 14.

Ім’я та прізвище кожного з авторів статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру, кегель 14.

Назви установ, де працюють автори; місто, країна ( у випадку декількох установ після прізвища автора поставити верхній індекс, який відповідає установі).

Summary – друкується одним абзацом до 10 рядків тексту, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.

Key words – до 10 слів, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.

Умовні позначення (за необхідністю) – шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.

Текст рукопису повинен містити такі елементи:

* Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
* Аналіз останніх досліджень і публікацій, де розв’язувались завдання цієї проблеми, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття.
* Мета статті (формулювання цілей статті).
* Постановка завдання.
* Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
* Conclusions — висновки з конкретного дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

References — латинізований список літератури за міжнародними правилами бібопису. Інструкція зі створення латинізованого списку. Література подається у порядку цитування. 
Текст українською мовою (якщо автори подають статтю українською мовою, то ця частина статті дається англійською мовою):
Список використаної літератури – шрифт Times New Roman, кегель 10. Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами (див. [Бюлетень ВАК України.– №5.– 2009.]). Посилання на використані літературні джерела є обов’язковими.
References (список використаної літератури) має містити щонайменше 50 % цитувань із бази даних Scopus за останні 10 років, не більше 20 % автоцитувань і 20 % цитувань на статті "Вісник ТНТУ" починаючи з 2016 р.

УДК – шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю, кегель 14.

Назва статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру, кегель 14.

Ім’я та прізвище кожного з авторів статті – шрифт жирний, вирівнювання по центру, кегель 14.

Назви установ, де працюють автори, місто, країна – англійською мовою ( у випадку декількох установ після прізвища автора поставити верхній індекс, який відповідає установі ).

Резюме – до 20 рядків тексту друкується одним абзацом, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.

Ключові слова – до 10 слів, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив.

Для набору формул використовувати редактор формул MS Equation (шрифти Times New Roman Italic та Symbol Italic, цифри Times New Roman, кегель 12). Формули центруються, порядковий номер формули ставиться справа в дужках.

Назви рисунків (а також умовні позначення до рисунку) обов’язково давати українською та англійською мовами (шрифт Times New Roman, кегель 10). Підписи і позначення в рисунках давати англійською мовою.
Схема розміщення ілюстрацій, що трапляються у тексті статті, (подається один з можливих варіантів):

┌─———————————─———————————┐
└─———————————─———————————┘
Рисунок 4. Схема контактної взаємодії
Figure 4. Schema of contact interaction
┌─———————————─———————————┐
└─———————————─———————————┘
Рисунок 5. Розподіл …
Figure 5. Distribution…

Назви таблиць (українською та англійською мовами) набирати шрифтом Times New Roman, кегель 10.
„Таблиця №. Назва таблиці“ вирівнювати по центру і розміщувати зверху таблиці.

Усі пропуски між структурними елементами статті виконуються шрифтом з кеглем 10.

Умовні позначення та одиниці виміру в тексті статті, в рисунках і таблицях давати англійською мовою.

Обсяг статті 5–12 сторінок формату А4 разом з таблицями та рисунками.

Завантажити вимоги в форматі DOC

Завантажити вимоги в форматі PDF


Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.