logo logo


Публікаційна етика

Редакція журналу "Вісник ТНТУ" вважає, що етичні аспекти публікацій є важливою частиною редакційної роботи та процесу розгляду статей. За факти плагіату несе відповідальність автор, редактор, рецензент видавець та університет, які беруть участь у процесі публікації.
"Вісник ТНТУ"відповідає за етику публікацій та некоректні дії на основі "Кодексу поведінки та рекомендацій щодо найкращої практики для журнальних редакторів та видавців журналів" (COPE)  з метою забезпечення етики та якості публікацій.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя  як видавець "Вісника ТНТУ" виконує свої обов'язки, щоб гарантувати серйозний підхід до всіх етапів видавничої діяльності та бере на себе відповідальність. Реклама, перевидання та/або будь-яка комерційна діяльність не впливають на редакційні рішення.

Обов'язки Редакції та Редакційної коллегії

Публікаційні рішення

Видавець приймає рішення про публікацію поданих робіт. Він керується тематичною спрямованістю журналу і ґрунтується на науковій новизні статті та висновках рецензентів. Видавець дотримується положень про авторське право та несе відповідальність за факти плагіату. Він має право приймати рішення за погодженням з рецензентами чи членами редакційної колегії.
Члени редколегії, рецензенти не повинні використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях. Редакція приймає відповідні заходи у випадку, коли були подані скарги щодо етичних порушень поданого рукопису або опублікованої статті.
Колегія оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність

Редакція та редакційна колегія не розголошують інформацію про поданний рукопис (автор(и), тему, текст тощо) нікому, крім відповідного автора, (потенційних) рецензентів, та видавця, за необхідності.

Розкриття та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися у будь-якому дослідженні редактора, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів. Інформація про аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно і не використовуватися для отримання своїх особистих наукових результатів. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів. Редактор повинен вимагати від усіх рецензентів та членів редколегії розкривати відповідні конкуруючі інтереси. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації повинні бути опубліковані коментарі та поправки.

Забезпечення цілісності: залучення до співпраця

"Вісник ТНТУ" несе відповідальність за всі претензій та сумніви щодо суті дослідження чи некоректної поведінки автора, які піднімаються читачами, рецензентами, тощо. Якщо виникають такі занепокоєння чи з приводу порушення законності наукової роботи, редакційна колегія залучає відповідних експертів, якщо потрібно, які оцінюють випадки можливого плагіату чи дублювання публікацій. Редактор змушений буде просити автора прокоментувати ситуацію. Якщо цього буде недостатньо, відповідальність несе навчальний заклад чи організація, яку автор представляє.

У випадку, коли претензії серйозні і опублікована робота може вплинути на рівень наукових знань чи їх застосування, "Вісник ТНТУ" може інформувати читачів про цю проблему "висловивши занепокоєння", а потім опублікувати пояснення. В іншому випадку може бути прийняте рішення про вилучення роботи, якщо редакційна колегія переконана, що трапилась серйозна помилка. Вилучена робота буде відмічена в прямому доступі як така, що не коректна.

Обов'язки рецензентів

Внесок у редакційні рішення

Експертний огляд є обов'язковим кроком у прийнятті редакційних рішень та, якщо необхідно, у виправленні статті шляхом співпраці з автором.

Ефективність

Рецензент, який відчуває недостатній рівень кваліфікації в галузі знань, представленій у роботі, чи відчуває брак часу, щоб зробити це до зазначеного терміну, повинен повідомити редактора, звільнившись від рецензування.

Конфіденційність

Будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами.

Стандарти об'єктивності

Огляди повинні проводитися об'єктивно. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти повинні чітко висловлювати свої погляди,супроводжуючи їх аргументами.

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні вказати відповідні опубліковані статті, на які автори не робили посилань. Будь-яке твердження, що висновок або пропозиція були раніше опубліковані, повинні бути підтверджені відповідними цитатами. Крім того, рецензент повинен повідомити про будь-яку важливу аналогію чи співпадання розглянутого рукопису з іншим опублікованим матеріалом.

Неправильна поведінка рецензентів

Редактори серйозно ставляться до поведінки рецензентів та вивчають будь-яке підтвердження порушення конфіденційності, недовіри та конфлікту інтересів, неправильного використання конфіденційного матеріалу або затримки експертного огляду для отримання конкурентної переваги. Ствердження про серйозну неправомірну поведінку рецензента (наприклад, про плагіат) розглядається на рівні університету.

Обов'язки авторів

Стандарти звітування

Автори, що звітують про результати оригінального дослідження, повинні представити точний результат виконаної роботи, а також об'єктивну дискусію про її значимість. Основні дані повинні бути точно відображені в роботі. Опублікований матеріал повинен містити достатньо деталей та посилань, щоб дозволити іншим повторювати роботу. Шахрайські чи свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і неприйнятними.

Доступ до даних та збереження даних

Видавець може запропонувати авторам надати необроблені дані свого дослідження у зв'язку зі статтею для редакційного огляду. Автори повинні в будь-якому випадку бути готові зберігати цю інформацію протягом певного часу після публікації. Конфіденційність авторів може бути захищена, а авторські права не перешкоджають їх оприлюдненню.

Оригінальність та плагіат

Автори повинні переконатися, що поданий рукопис:

  • описує цілком оригінальну роботу;
  • не плагіат;
  • не був опублікований будь-якою мовою раніше;
  • посилається на відповідне джерело або цитату, якщо автори використали роботу та / або слова інших.

Кілька, резервні або одночасні публікації

Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в декількох журналах чи первинних публікаціях. Подання однієї і тієї самої рукописи до декількох журналів одночасно створює неетичну поведінку публікації та є неприйнятною.

Авторство рукопису

Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення повідомленого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Якщо є інші, які брали участь у дослідницькому проекті, вони повинні бути названі в розділі підтвердження.
Відповідальний автор повинен переконатися, що всі автори (згідно з вищезгаданим визначенням), а також незалежні автори включені в авторський список рукописів, і що всі співавтори схвалил остаточну версію статті.

Небезпеки

Якщо робота передбачає застосування хімікатів, процедур або обладнання, які несуть небезпеку, автор повинен чітко вказати на них у рукописі.

Основні помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє суттєву помилку або неточність в опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомляти редактора журналу або видавця та співпрацювати з редакційною колегією для відхилення чи виправлення помилки.

Відмова від відповідальності

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.
Всі рукописи, подані для перегляду та публікації в "Віснику ТНТУ" піддаються подвійному анонімному рецензуванню. Рішення рецензентів є вирішальним для публікації статті у журналі.

 Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.